Thursday, April 17, 2008

有病呻吟

I am sick of being sick,
I am tired of feeling tired;
I am worried that I worry too much, as
I stress about the daily stress in life.
I pray that my body and soul cleanse away all that need to be cleansed,
My heart forgives all there is to be forgiven,
My mind forgets all that should have been forgotten, and
May I release from my grasp everything I need to release;
So that I am filled with nothing but pure love,
For I am love.
And I love to be love.

Wednesday, April 09, 2008

印度餐恐懼症

未知道閣下有否到過天竺,在下則很幸運曾在當地參加過好幾次武林盛會,最近一次是上個月師傅的85歲壽辰。天竺那裡人潔地靈,的確是取西經的好地方。不過談到食物方面,在下個胃當堂有點反反地。大概是在下的思想制約,但一日三餐都面對著那些以印度香料煮得溶溶爛爛的糊狀物體,不論是肉是素,都是一壇黃黃綠綠、結噠噠、似咖哩非咖哩、味道差不多的東西,實在有點怕怕。

曾經一次在天竺參加完武林盛會順帶旅行,在當地逗留了一段短時間後終於投降,要四處找西餐吃,幸好有麥當勞救命。不過入到麥當勞都要識叫嘢食至得,否則像某位師主咁,點了個甚麼chicken burger(只係當地麥當勞至有架咋,一聽落去都知有"境轟",好明顯該師主閒時無食麥記的習慣),一咬落去啖啖都係嗰隻印度香料味,真係大吉利事! 以往在下得閒無事都會與友人一起吃吃印度菜,但自從那次旅行之後,在下只有在天竺或沒有選擇的情況下才會食印度菜。話雖如此,可能是在下後知後覺、反應遲鈍,上個月在天竺時居然超開胃(唔記得咗自己的印度餐恐懼症),家母病病地見在下食完一碟又一蝶,都忍不住反反地眼(兼反反地肚),到在下坐飛機回港時才突然開始有點飽飽滯,諗起印度餐又突然有點驚,好邪!

唔講你唔知,其實家母亦曾令在下對好幾樣食物患上恐懼症,包括芝士焗菠菜薯蓉、牛角飽......等等。其味道是無問題的(仲好好食添),不過佢係咁整係咁整,在下又係咁食係咁食,終於食到驚咗,以後都唔想再食(可能食盡了今世的quota,有可能嗎?)。不過在此世上,有一樣東西在下百吃不厭(到目前為止),就是火腿三明治。曾幾何時在下一日"隊"四份(成磅麵包),"隊"足兩年,肥足10磅,都咪話唔驚! 假若在下練唔成輕功水上飄,都真係唯佢是問呀!

想知道更多有關上個月師傅壽辰的盛況請按此